ئەز بیانی بوم هەوە ئەز حەواندم Azad Barwari March 10, 2022

 ئەز بیانی بوم هەوە ئەز حەواندم

The Committee

د دەسپیکا ڤی کومبونە مە یا پیروزدا 

بو جارا ئەکی کومبیونا کلیسایا کوردی یا مەسیحی 

ئەڤ روداوا ئەکە میژوییە و نوجەیک خوشە و جهی دلخوشییی ئەڤ ئاهنگەک ب ناڤی عیسای مەسیحی 

ئەڤ بەشی مزگینیا مەتتای بەشی 25 

د ئاخفە ل سەر هاتنا خودانی مە عیسای مەسیح  ل روژا دویماهیکی . دەما دەگەل فریشتین خو بهیت دا کو جیهانی داد بکەت . و جەوا شفانی پەزی سپی ژ یی رەش و باش و خراپ ژ هەڤ جودا  دکەت 

دی بەزی سپی ل دەستی خو راستی راوەستینیت  و ل دەستی جەپی پەزی رەش . یین ل دەستی راستی  د پیشوازیا وان بکەت و دی بیژیت 

پاشی دێ پاشا بێژیتە یێن ل دەستێ خۆ یێ راستێ: ‹وەرن هەی ئەوێن بەرەكەتا بابێ من ل سەر، ببنە میراتگرێن وێ پاشایەتیا هەر ژ دامەزراندنا جیهانێ بۆ هەوە هاتیە ئامادەكرن، 

مەتتای بەشی 25 : 34 

ئەم دپرسن و دبیژن بو جی بەس بو ڤان 

پاشا دبیژیت 

35 چنكو ئەز برسی بووم، هەوە ئەز تێر كرم، ئەز تێهنی بووم، هەوە ئاڤ دا من، ئەز یێ بیانی بووم، هەوە ئەز حەواندم،

36 یێ رویس بووم، هەوە ئەز ب جلك ئێخستم، نەساخ بووم، هەوە سەرەدانا من كر، زیندانی بووم، هوین هاتنە نك من.›   مەتتای بەشی 25

تشتی هەری سەیر دەما ژ یین ملی وی راستی برسین .

38 كەنگی مە تۆ بیانی دیتی و تۆ حەواندی، یان ژی رویس و تۆ ب جلك ئێخستی؟

 39كەنگی مە تۆ نەساخ یان زیندانی دیتی و ئەم هاتینە سەرەدانا تە؟›

گوتە وان 

40 ئەڤجا پاشا دێ بەرسڤا وان دەت: ‹ب راستی دبێژمە هەوە: چنكو هەوە ئەڤ چەندە یا ل گەل ئێك ژ ڤان بچویكترین برایێن من كری، هەوە ئەو یا ل گەل من كری.›

ئەز بیانی بوم هەوە ئەز حەواندم 

مادەم کەنیسە بزلالی تیگەشتی ل سەر ڤی پەیامی 

مەسیح ئەو دی جیهانی داد کەت ل دویماهیکی . مەسیح خو دەست نیشان کر بو یین برسی و نەساخ و یین دزیندانی دا و بو یین بیانی 

وەرن ئەم خزمەتا وان بکن 

ئەز بیانی بوم هەوە ئەز حەواندم 

ئەوڤ ئاخفتنین  پەرتوکا پیروز مە ڤیر دکەت کو ئەو کەسین بیانی نە بس هەژارن و پیوستین وان ب پشداری نە . کەسین بیانی ئەو جودانە ب رەشەنبیری و ریباز و ئەزمان . تشتەکی نورمالە کو مروڤ دەدلی بن وخو بیانی ببینن.

مەسیح بی مە پیڤان دانان بو هەر وختی . ئەو کەسین دلسوز و زیرەک دلخوش ببنن ب بەرکتین خودی و هەیا یین بیانی برسی و تیهی و روت و نەساخ دی جهکی بو خو ببینن دا تیدا بژین .

بەرەکتی خوداوند دهیلات هەمی جیهان پیکڤە بژین ب وەکە هەڤی . وکو تو بیژیت ل ئەسمانان دژین 

عیسای مەسیح خو خستە شوینا یین د زیندانی دا و یین روت و بیانی و برسی . و ریز دا هەر ئەکی ژ ڤان . و ئەڤ بو مەرجک ژ مەرجین راستداری .

ژ بەر ڤی جەندی د خرستانیتی دا هەمی خزمەت بی بەرامبەرا 

ج خزمەتا کەسین هەژار 

یان یین دزیندانی دا 

ج خزمەتین فیرکرنی 

ج خزمەتین کیم ئەندام 

و خزمەتین کەسین تەنگاڤ 

ج خزمەتین کەسین کەر ولاال 

 و خاجا سور 

و خزمەتین کەسین کەر و لاال 

ئەڤ هەمی خزمەت تیتنە کرن ژ دەما هاتنا مەسیح و وەرەڤە 

مەسیح ریزا ڤان کەسانە بلندکر. هەمی کنیسە لاەزی دکن دا کو خزمەتی ڤان کەسانا بکن 

ئەڤ  هەمی خزمەت جەوهەرا مەسیحدتیە و بو نیرین بو وان  کەسین د  تەنگاڤادا دەرباز . وەکو تو بیژیت بو مەسیحە

ئەم گرینگی دەدن کەسی بیانی و پشداریا وان دکن  ل تینشتا وی دسەکنن خزمەتی بو وان دکن

ئەم فیری ڤان هەمی خزماتا بون ژ خودانی عسای مەسیح و ژ خزمەتکاری بەری د خزمەتیدا مژ کەنیسی خزمەتی پیشکیش دکن .

ئەم بەری خو دەدنی پاشا دبیژیت بو ئەو کەسین ل ملی راستی 

40 ئەڤجا پاشا دێ بەرسڤا وان دەت: ‹ب راستی دبێژمە هەوە: چنكو هەوە ئەڤ چەندە یا ل گەل ئێك ژ ڤان بچویكترین برایێن من كری، هەوە ئەو یا ل گەل من كری.›

41 پاشی دێ بێژیتە ئەوێن ل دەستێ چەپێ: ‹ژ من دویر بكەڤن، هەی ئەوێن تۆڕەبوونا بابێ من ل سەر، بەرەڤ ئاگرێ هەروهەر، ئەوێ بۆ ئبلیسی و فریشتەیێن وی هاتیە ئامادەكرن،

42 چنكو ئەز برسی بووم و هەوە خوارن نەدا من و ئەز تێهنی بووم و هەوە ئاڤ نەدا من،

43 ئەز یێ بیانی بووم، هەوە ئەز نەحەواندم، رویس بووم و هەوە ئەز ب جلك نە ئێخستم، نەساخ و زیندانی بووم و هەوە سەرەدانا من نەكر

ئەز نویکە دبیژمە هەوە ب لاز  وهەرە بو خزمەتی و پشکیشی دیاریا . دەدلی خودا نەبیژەت کی هیژای ڤی خزمەتی یە . خوشەویستی یی پیشکیش بکەت جنکو ژ خزمەتی و دیاریا تە بهاترا 

مەسیح مە ڤیری د خالین گرینگ دەکەت .

 1- دلی مروڤی باقژ دکەت ژ حەزکرنا پەرا . و ئەڤ گەلەک گرینگە و ژ پارا هیجا ترە .جنکو پارا ب خو نە خەراپە . لی حەزژیکرنا پارا خەراپی جیدکەت جنکو مروڤ پیڤە تیتە گریدان 

10 چنكو حەزژێكرنا پارەی رەها هەمی خرابیانە. ژ ڤێ حەزژێكرنێ هندەكان خۆ تێ وەركر و ژ باوەریێ ڤاڕێبوون و گەلەك برین ل خۆ كرن.   1 تیمۆتاوس » به‌شێ 6

 2- مروڤ دلی خو پیشکیش دکەت و دیاریا خو ژی . ئەڤ ژیانا گیانی .

ژ بەر ڤی ئەگەری بارەداری کەنیسیا عەولی . دەما ناڤا وان هاتە توژ کرن ژ گیانی خودی . دەڤ ژ مال و مال و ژ ملکین خو هیلان .و فروتن وا ل کەسین بەلنگاز و هژار بەلاڤ کرن . ژ بەر ڤی جەندی د کەنیسی دا نەما تو د هژارا ببینی

دەما ئەندامین کنیسیەی دەهکە خو بدن نە هەژار هەبن . ون دەما تو هژارا د کەنسی دا ببینی دی زانی کو هندەک ئەندام دەهکی خو نادن .

ئەو کەسی ریزی بدەتە مەسیح دی ریزی بدەتە پیویستیان و ئەو یی ب فەرمانی مەسیح دکەت . و مەسیح گوتە هان کەسان 

وەرن پاشەیاتیا خو میرت وەر بگرن یا بو وهەوە هاتی امەدەکرن 

دلوڤانی بناڤی مەسیح تیتە پیشکیش کرن بی دەروتی بی کو مروڤ ب کەدی بحەسیت

و پیویستە ب نەهینی بیتە پیشکیش کرن جنکو مەسیح ب نەهینی دیاریا تە دبینیت 

دەما مروڤ مزگینیی ب باوەری بخونیت ب جاڤین بجیک ل پیویستیان و هەژار. تەماشە نەکە.

جنکو روژک دی هیت خودی دی گازی و قیرینا بەلەنگازا ژ تە کیت . ودی ژ تە لی پرسینی بکەت و بیژتە تە . بو جی تە دلی خو بو وی گرت. ژ بەر ڤی ئەگەری گرینگی بدەتە هەژار و بەلەنگازان . 

من دڤیت تو ڤی بزانی خزمەتا ڤان کەسانا دی باشی و پیشکەفتنی بو تە بینی

جیروکا سامەری جاک . دەما مروڤەکی ژ ناڤ جوی دیتی ل  رەخی ریکی یی نیڤ کوشتی یە جاڤی خو دای  . گوتە خودیی خانی 

چاڤێ خۆ بدێ و هندی تۆ پتر ل ڤی مرۆڤی بمەزێخی، دەمێ ئەز ڤەدگەڕم دێ دەمە تە.›

مزگینیا لوقای » به‌شێ 10

مەسیح ڤان گوتنان دبیژتە مە . دەما تو خزمەتا ڤان پیویستیان بکەت ب د هاتنا وی یا دووی دا دی تە خەلات بکەت .

ل پیویستیان بگەرە دا تو هاریکاریا وان بکەت . و ل مەسیح ژی بگەرەا دا تو زیدەتر  ژیڤا نیزیک ببی و تەب ژناڤدا بدەتە گوهارتن.

ل دیوماهی مەسىیح دی خەلاتا تە بدەتە تە ژ بەر وی خزمەتین تە بو براین وی یین بجیک ]یشکیش کرین

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *